مجتمع آزمايشگاه خاکشناسی ساری

درباره ما

 آزمايشگاه خاكشناسي ساري ( توكلي ) داراي كادريبا تجربه از كارشناسان و تكنسين هاي مجرب ميباشد كه هر يك دوره هايمتنوعي را در مقاطع مختلفي گذرانده و همچنين تجربه كار چندين ساله از بدو تاسيس (1375 ) در راستاي ارائه خدمات آزمايشگاهي و آناليز بر روي انواع نمونه هاي خاكو آب و كود و گياه و ..... دارا هستند .

 

گردش كار در اين مجتمع آزمايشگاهي همكاري با سازمان جهادكشاورزي ، سازمان آب و فاضلاب و سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي اجرايي ،‌دانشگاهها ، ‌دانشجويان دوره هاي فوق ليسانس ، دكترا و همچنين باغداران محترم وكشاورزان و گلخانه دارا بوده و در احداث باغات جديد و اصلاح خاك و اراضي و ابياريمشاوره هاي لازم را داده و ميدهد .

 

 

زمينه فعاليت آزمایشگاه خاکشناسی ساری     (توکلی )

 

  • اندازه گيري كاتيونها، آنيونها و عناصر فلزي در اندامهاي گياه، آب و خاك و مواد معدني.
  • كنترل پارامترهاي استاندارد آبهاي آشاميدني و معدني.
  • آناليز آبهاي آبياري و تعيين كيفيت آبياري و آموزش شيوه آبياري.
  • تعيين خصوصيات فيزيكي خاكهاي زراعي در صحرا و آزمايشگاه و مطالعه خاكها.
  • تعيين خصوصيات شيميايي خاك زراعي و آموزش اصلاح خاكهاي شور و قليايي.
  • اندازه گيري مواد مغذي در خاك و آب و گياه و توصيه كودهاي مورد نياز براي باغات و زراعت.
  • آناليز و آزمايش كودهاي شيميايي و تعيين عناصر موجود و خصوصيات آن.
  • همكاري با محققين، استادان و دانشجويان در تهيه و اجراي طرح هاي تحقيقاتي و مطالعه عناصر بالقوه سمي در آب، گياه و رسوبات رودخانه ها و...

آزمایشگاه خاکشناسی ساری